Финансови стимули

Този доклад предоставя преглед на съществуващите и предстоящите възможности за подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност на текстилните компании в България. Той предлага информация за това как избраните или задължителните инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат финансово подкрепени.
Мерките за подкрепа включват частни или публични инициативи, грантове, помощни схеми и заеми, подходящи да подпомогнат собствените инвестиции в енергийна ефективност на фирмите. Схеми за проекти, които са изцяло насочени към изследователска дейност, не са взети предвид.