Законови аспекти

Този доклад предоставя преглед на съществуващите и предстоящи законови аспекти на енергийната ефективност, коите се отнасят за текстилните компании в България. Той включва насоките и законовите изисквания, които целят подобряване на енергийната ефективност и е необходимо да бъдат спазвани.
Докладът има за фокус доставките на енергия, производствените процеси, енергийната инфраструктура и енергийните ограничения, отнасящи се до текстилните продукти.